Strategic accounting

Realistisin arvio tulevaisuudesta

Tulevaisuuden estimoiminen nykyisillä taloushallinnon työkaluilla on sirpalemaista ja vaivalloista. Lopputulos on usein liian epätarkka.

LJK Riku Lehtisen kymmenien vuosien aikana kehittämä metodi käyttää kahdenkertaista kirjanpitoa tulevaisuuden taseiden, kassavirran ja tuloksen mallintamiseen.

Malli antaa tarkemman kokonaiskuvan yrityksen tulevaisuudesta kuin muut yleisesti käytössä olevista työkaluista.

Yritykset

Toteuta visio

Yrityksen johtaja joutuu tekemään useimmat isot päätökset epävarmojen tai epätarkkojen tietojen varassa. Nykyisillä työkaluilla konsernin eri yksiköiden taseista ja tuloskehityksestä ei pysty uskottavasti mallintamaan kokonaiskuvaa tuleville vuosille. Strategisen laskennan metodilla epävarmuutta on mahdollista pienentää tuntuvasti.

  • Malli luo yrityksen kassavirroista, tuloksesta ja taseesta realistisimman käytettävissä olevan kokonaiskuvan. Metodimme avulla yritysjohto pääsee paremmin asetettuihin tavoitteisiin.
  • Toimitusjohtaja pystyy mallin avulla luomaan tarkan estimaatin esimerkiksi merkittävän investoinnin vaikutuksesta konsernin tase- ja tuloskehitykseen. Analyysimme avulla hän voi myös nähdä, missä piilevät yrityksen todelliset kehittämiskohteet.
  • Talous- ja rahoitusjohtaja näkee mallimme avulla, mitkä ovat yrityksen tulevaisuuden todelliset rahoitustarpeet. Laskemisen sijasta he voivat keskittyä rahoituksen järjestämiseen.
  • Hallituksen jäsen saa realistisen näkemyksen, paljon yrityksellä on jakovaraa tehtyyn tulokseen. Hyödyllinen on myös tieto, missä on yrityksen tuloksentekokyvyn keskeisimmät kehityskohteet ja miten yrityksellä on kykyä investointeihin.

Prosessin vaiheet

Tuomme malliimme yrityksen aiempien vuosien tilinpäätökset ja kuluvan vuoden tuloslaskelman ja taseen. Ajamme sisään yrityksen oman budjettiennusteen (liikevaihto ja kuluennuste).

Rekonstruoimme tulevat kassavirrat ja taseet ehyeksi kokonaisuudeksi. Mallinnamme mahdollisen epäjatkuvuustilanteen vaikutukset kokonaisuuteen.

Jatkuvassa yhteistyössä selvitämme kuukausittain, kuinka tavoitteet saavutetaan.

Lopputulos

Yritysjohto saa konkreettisen kassavirta-, tulos- ja taselaskelman tulevalle kolmelle vuodelle. Päätöksenteko voi tämän jälkeen perustua faktoille, ei arvauksille.

Jatkuvassa yhteistyössä raportoimme kuukausittain, kuinka yritys saavuttaa tavoitteensa. Tuemme yritysjohtoa oikeiden toimenpiteiden määrittelyssä.

Ero vaihtoehtoisiin mallinnustapoihin

Mallimme antaa ehyen kokonaiskuvan. Muilla malleilla ei pysty rakentamaan kokonaiskuvaa monen yksikön keskinäisistä tulevista kassavirroista ja taseista.

Tarkempi näkemys. Useimmiten estimointi jää epätarkaksi, koska tulevaisuudesta arvioidaan vain liikevaihto ja kulut.

Kenelle:

Yrittäjille, toimitusjohtajalle, talousjohtajalle, hallituksen jäsenelle, yritysvälittäjille, tilintarkastajille, kirjanpitäjille, yritystutkijoille, lainoittajille, sijoittajille, pääomasijoittajille, analyytikoille, investointipankkiireille

 

Riku Lehtinen

Riku Lehtinen

Tel: +358 400 22 55 77

riku.lehtinen@strategicaccounting.fi

www.strategicaccounting.fi

 

Left Menu Icon